Устав Церкви


Предлагаем познакомиться с Уставом нашей церкви «ЛЮБОВЬ ХРИСТА»

 

СТАТУТ

релiгiйної громади

«Церква Євангельських Християн «ЛЮБОВ ХРИСТА»»

місто Одеса

 

 

Розділ 1. З А Г А Л Ь Н I   П О Л О Ж Е Н Н Я

1.1. Релiгiйна громада  «ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИЯН «Любов Христа»» (далi Церква) є добровiльним об’єднанням вiруючих хистиян євангельсько вiросповiдання, хрещенних по вірі, об’єднаних для спiльного сповiдання своєї вiри та поклонiння Богу, духовного зростання, проповiдi Євангелiя, служiння дiлами милосердя та добродiйностi.
1.2 Повна назва: ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИЯН «Любов Христа», російською мовою: Церковь Евангельских Христиан «Любовь Христа», англійскою: Evangelical Christian Church «Love of Christ», скорочена назва: Церква «Любов Христа».
1.3 Членом Церкви може бути той, хто увiрував в Icуса Христа, як у свого особистого Спасителя, хто пережив народження згори та прийняв Святе водне хрещення по вiрi через занурення у воду.
1.4 Кожен член Церкви повинен приймати участь у церковному життi, керуючись Словом Божим, Статутом та внутрiшнiми настановами Церкви, служити Господу вiдповiдно своїм обдаруванням. Вiн може бути, згiдно свого покликання, обраним на служiння.
1.5 Церква є юридичною особою, має свої розрахункові рахунки, у тому числі валютні.
1.6 Церква має свою печатку, бланк i штамп з позначенням свого найменування.
1.7 Церква є неприбутковою організацією.
1.8 Церква володiє, користується та розпоряджається майном, яке є її власнiстю.
1.9 Церква дiє на пiдставi Святого письма — книг Старого та Нового Заповiтiв (канонiчнi), вiросповiдання євангельських християн, хрещенних по вірі та даного Статуту.
1.10 Церква має юридичну адресу: м.Одеса, вул.Ак.Філатова, буд. 70, корп.1, кв.206.

 

Розділ 2З А Д А Ч I     Ц Е Р К В И

2.1. Проповiдь Євангелiя (Мр.16.15; Дiї Ап.20.24) (тут і далі посилання на Святе Письмо, канонічне)
2.2 Виховання вiруючих для досягнення святостi, християнського благочестя та виконання в життi того, що звелiв Icус Христос (Мтф.28.20; 1Тим.2.1-4).
2.3 Навчання дiтей та молодi у недiльних школах заповiдям та настановам Господнiм (Еф.6. 4).
2.4 Розвиток та укрiплення єдностi Церкви (Iв.17.21-23) та добрих зв’язкiв з iншими церквами (Рим.12.13; Гал.6.2), старанне служiння дiлами милосердя та добродiйности.

 

Розділ 3. Д I Я Л Ь Н I С Т Ь   Ц Е Р К В И

3.1 Церква у повсякденному житті керується нормами Божими, які знаходяться у Святому Письмі Старого й Нового Заповітів.
3.2 Для здiйснення вказаних у Розділі 2 цього Статуту задач Церква проводить:
3.2.1 Богослужбовi збори з проповiддю Євангелiї, вивченням Бiблiї, молитвами, псалмоспiвами (загальними, хоровими, груповими, сольними) та супроводженням на рiзних музичних iнструментах, декламацiями; здiйсненням Святих водних хрещень по вipi, Вечері Господньої, благословення шлюбiв (один чоловік з однією жінкою — Бут.1:27-28), молитов над дiтьми, посвяченням служителiв, похорони, духовно-повчальнi, бiблiйнi, молитовнi, євангелiзацiйнi та iншi зiбрання.
3.3 Церква має недiльнi, бiблiйнi навчальнi заклади i групи релiгiйної освiти та виховання дiтей та дорослих згiдно вчення Iсуса Христа.
3.3.1 При Церквi можуть утворюватись товариства, братства, iншi об’єднання громадян для здiйснення добродiйництва, вивчення i розповсюдження релiгiйної лiтератури, iншої просвiтницької дiяльностi. Цi товариства, братства можуть мати свої власнi Статути.
3.3.2 Церква у порядку, визначеному чинним законодавством, для виконання своїх статутних завдань може засновувати добродiйнi заклади та християнські місії з правом юридичної особи, у тому числi i спiльнi з аналогiчними громадськими або зарубiжними релiгiйними органiзацiями.
3.4 Для виховання вiруючих, пiднесення духовно-морального рiвня, пiдготовки та удосконаленя служителiв Церква має гуртки по вивченню Бiблiї, вокально-музичнi, рукодiльнi та iншi, а також звуковiдеостудiї, бiблiотеку, фонотеку, читальний зал, місце доступу до мережі Інтернет та iнше.
3.5 Богослужбовi зiбрання Церкви проходять у недiльнi днi, а також упродовж тижня у днi, передбаченi церквою, та в днi cвят: Рiздва, Нового року, Хрещення Господня, Срiтення, Благовiщення, Великодня, Вознесiння, Трiйцi, Переображення, Свята жнив, Дня єдности та iнших церковних свят, включаючи особливi днi молитов та євангелiзацiй.
3.6 Вечеря Господня у Церквi здiйснюється кожної першої недiлi мicяця, або за згодою членів Церкви.
3.7 Церква проводить богослужбовi зiбрання у власних церковних будинках, а також у будинках, що переданi державою у безоплатне користування церкви, чи в будинках, арендованих у мicцевих органiв влади, юридичних чи приватних осiб.
3.8 Богослужiння, релiгiйнi обряди, церемонiї та процесiї можуть звершуватись також у квартирах та будинках громадян за їхнiм проханням, а також за проханням хворих та перестарiлих у лiкарнях та пансiонатах. Встановленим законодавством порядком богослужiння та iншi релiгiйнi дiї можуть звершуватись на стадiонах, мicцях ув’язнення та вiдбування покарання та iнших громадських мiсцях.
3.9 Траурнi богослужiння та похороннi процесiї здiйснюються пiд вiдкритим небом, а також у молитовних будинках, та в будинках i на квартирах громадян, на кладовищах i в крематорiях безперешкодно.
3.10 На богослужбових зiбраннях, у проповiдi, спiвах, декламацiях та iнших видах служiння за дорученням пастора, або особи, яка його замiнює, можуть приймати участь i члени iнших церков, а також дiти i молодь.
3.11 Кожен, хто увiрував i має бажання прийняти водне хрещення по вiрi, заявляє про це Церквi, i пiсля вiдповiдних духовних настанов (Мтф.28.20) проходять випробування.
3.12 Хрещення здiйснюється пiсля прийняття рiшення Церкви про допущення новонаверненого до водного хрещення, що здiйснюється у природних водоймах або у баптистерiях.
3.13 Прийняття до членiв Церкви прибулих з iнших церков проводиться пiсля отримання свiдоцтва церкви, в котрiй вони були членами.
3.14 Церква зберiгає свою самостiйнiсть, вибори, перевибори пастора та дияконiв, прийом у члени церкви i вiдлучення вiд церкви, господарсько-фiнансовi та iншi внутрiшньоцерковнi питання, представленi пастором спiльно з церковною радою, вирiшуються на членському зiбраннi Церкви.

 

Розділ 4СЛУЖИТЕЛI  ЦЕРКВИ  ТА  ЇЇ  ОРГАНИ

4.1 Вищим органом Церкви є Загальні збори членів Церкви (далі Членські збори). Членські збори можуть приймати остаточне рішення по будь-якому питанню життя Церкви, набуття членства Церкви, чи його втрату, обрання на служіння та інше.
4.2 Питання входу Церкви до будь-яких об’єднань чи союзів віднесено виключно до компетенції Членських зборів.
4.3 Для повсякденного служiння та ведення поточних справ у вiдповiдностi зі Святим Писанням (1Тим.3:1-7, Тит.1:5-9), Церква обирає пасторiв, серед яких один є вiдповiдальним пастором.
4.3.1 Обрання та переобрання пастора здiйснюється Церквою тайним голосуванням, але, за рішенням Церкви, може здійснюватися відкрито. Результати голосування вважаються дійсними при подачi за кандидата на пасторське служіння не менше ніж 2/3 голосiв членiв церкви, котрi мають право на участь у голосуваннi, з числа присутніх на зборах.
4.3.2 Пастором Церкви може обиратись член iншої церкви євангельських християн при спiльнiй згодi церков, з подальшим набуттям членства церкви, яка його обрала.
4.3.3 Той, хто обирається на пасторське служiння, проходить випробувальний перiод, як правило, не бiльше одного року. Потiм, пiсля спiвбесiди служителiв, при згодi Церкви, на урочистому богослужiннi здiйснюється посвячення на пасторське служiння.
4.3.4 Пастор пiдзвiтний Церквi i звiтує про свою дiяльнiсть не менше одного разу на рiк.
4.3.5 Пастор може знаходитися на утриманнi церкви (2Кор.9.13-14, 1Тим.5.17-18).
4.3.6 Обвинувачення на пастора розглядається служителями Церкви, при необхідності за участю представникiв інших євангельських церков, які обираються для цього Членськими зборами Церкви (1Тим.5.19). Рішення затверджується Членськими зборами Церкви виключно після заслуховування обох сторін, якщо вони не дістали мира самостійно.
4.3.7 Пастор Церкви вiдповiдає за богослужбовi зiбрання, духовне виховання членiв, здiйснює разом з iншими служителями церковнi установлення — Святе водне хрещення, Вечерю Господню, благословення шлюбiв (один чоловік з однією жінкою — Бут.1:27-28), молитви над дiтьми та iншi священнодiї.
4.3.8 Пастор вiдповiдає за організацію недiльної школи, дитячих та юначих виховань.
4.3.9 Пастор проводить Членськi збори, бесiди із дияконами, проповiдниками, євангелистами, місіонерами, регентами, молоддю, дiтьми, працiвниками недiльної школи та вiдповiдаючими за служiння добродiйностi та милосердя.
4.3.10 Пастор — духовний керiвник Церкви i представляє її iнтереси перед органами влади, рiзними громадськими органiзацiями i вiд iменi церкви оформляє клопотання, угоди, контракти та iншi дiловi документи.
4.4 Церковнi священнодії здiйснюють посвяченi служителi.
4.4.1 Церква у допомогу пастору обирає дияконiв та інших служителів (1Тим.3.8-23, Дiї 6.1-8), котрi проходять випробувальний перiод не бiльше одного року. Посвячуються вони за згодою Церкви на урочистому богослужiннi пiсля спiвбесiди з ними на церковнiй радi.
4.4.2 В духовно-виховнiй роботi крiм пасторiв i дияконiв можуть приймати участь проповiдники i iншi духовно-авторитетнi члени Церкви. В своїй дiяльностi вони керуються вiдповiдними рiшеннями Церкви i церковної ради.
4.5 Церква обирає церковну раду із служителiв та найбiльше досвiчених, духовно-авторитетних членiв церкви для виконання рiшень Церкви, пiдготовки пропозицiй i рекомендацiй Членському зiбранню та координацiї всiєї дiяльностi Церкви. Головою церковної ради є відповідальний пастор.
4.6 Для органiзацiї роботи молодi в Церквi й представництва у церковнiй радi обирається керiвник молодi.
4.7 Для здійснення фінасово-господарскої діяльности Членськи збори обирають відповідального за фінасово-господарску діяльність щорічно.
4.7.1 Відповідальний за фінасово-господарску діяльність підзвітний відповідальному пастору та щомісячно звітується Церковній раді та щорічно Членським зборам.
4.8 Для перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi церкви на Членському зiбраннi обирається ревiзiйна комiсiя в кiлькостi 3-х членiв.
4.8.1 Ревiзiя коштiв та матерiальних цiнностей проводиться ревiзiйною комiсiєю не менше одного разу на рiк. Результати перевiрки доповiдаються i затверджуються Членськими зборами Церкви.
4.9 Хористи, їх керівники та музики повинні бути людьми вiруючими.

 

Розділ 5. Права та обов’язки члена Церкви.

5.1 Членом Церкви може бути будь-яка людина, яка сповідує Ісуса Христа як свого Спасителя й Господа, приймає добровільно біблійні принципи буття, та приймає Святе Водне Хрещення за вірою, як виконання Заповіту Ісуса Христа (Мтф.28:19) .
5.1.1 Член Церкви не може бути у стосунках «громадського браку»(Євр.13:4)
5.1.2 Член Церкви може бути неодруженим, або одруженим тільки так, як відкриває Святе Письмо (подружжя це один чоловік і одна жінка Бут.1:27-28)
5.1.3 Член церкви не може мати будь-яку залежність — тобто хімічну, тютюнову або іншу (1Кор.6:12).
5.2 Для набуття членства у Церкві необхідно звернутися до Церкви з цим проханням. Церква приймає рішення та доручає служителям провести бесіди з новонаверненим.
5.3 Служителі проводять бесіди для знайомства з віровченням Церкви. Якщо віровчення приймається людиною добровільно, то вона проходить випробування перед Церквою показує свою віру у Господа Ісуса Христа , за результатом якого визначається питання про допущення до прийняття Святого водного хрещення по вірі.
5.4 Хрещення проводиться через повне занурення у воду в ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Прийняття хрещення — робить людину членом Церкви.
5.5 Член Церкви, який прийняв Святе водне Хрещення, має право участі у всіх Членських зборах церкви. На засіданнях Церковної Ради має право бути, якщо там розглядається питання, пов’язане з ним особисте, або в нього є питання до Церковної Ради.
5.6 Член Церкви має право принести прохання до Церкви, яке має бути аргументовано Словом Божим.
5.7 Член Церкви має право на добровільний перехід до іншої церкви, чи на вихід з Церкви. Для цього він повинен звернутися до Церкви з письмовою заявою, яка має бути розглянута першочергово.
5.8 Член Церкви зобов’язаний віддзеркалювати у своєму повсякденні Біблійний образ учня Ісуса Христа.
5.9 Член Церкви зобов’язаний нести євангельську вість у цей світ через слово, та (або) своїми вчинками.
5.10 Член Церкви має бути відповідальним за втілення у життя всіх рішень Членських зборів Церкви.
5.11 Член Церкви повинен слухатись і коритися церковному керівництву.(Євр.13:17)
5.12 До кожного члена Церкви можуть застосовуватись засоби виховання у вигляді — обмеження (за рішенням пастора при необхідності до остаточного прийняття рішення Церковною Радою або Членськими зборами), зауваження або відлучення від Церкви — тільки за рішенням Церковної Ради і (або) Членських зборів.
Розділ 6. МАЙНОВИЙ СТАН ТА ГОСПОДАРСЬКО-ФIНАНСОВА ДIЯЛЬНIСТЬ ПОМIСНОЇ ЦЕРКВИ

6.1 Кошти Церкви складаються з добровiльних пожертв, вкладiв по заповiтам всерединi країни та за її межами.
6.2 У власностi Церкви перебувають будiвлi, в тому числi, спецiальна культова будiвля, предмети культу, об’єкти добродiйного, соцiального призначення, транспорт, кошти та iнше майно, набуте церквою за рахунок добровiльних пожертв, власних коштiв, або передане їй у власнiсть державою, а також придбане з iнших законних пiдстав.
6.3 Церква може використовувати для своїх потреб будiвлi та майно, що надається iй на договiрних засадах державними, громадськими органiзацiями або юридичними чи фізичними особами у власнiсть або у безоплатне користування, а також на правах оренди. Помiсна церква може отримувати будiвлi i майно, що становлять державну власнiсть.
6.4 Кошти Церкви витрачаються на утримання Молитовного будинку, оплату працi духовних i господарських працiвникiв церкви, на дiла благовістя, добродiйностi, милосердя та iншi потреби.
6.5 Розпорядниками церковних коштiв є Членськи збори, або обрана згідно Статуту Церковна Рада, Виконавцем є обраний Відповідальний за фінасово-господарску діяльність i 2 члена Церковної Ради, котрих обирають для здіснення господарсько-фiнансової дiяльностi.
6.6. Відповідальний пастор виконує наглядову функцію у частині . фінасово-господарскої діяльності.
6.7 Церква веде облiк своїх членiв, а також приходно-розходну книгу церковних розходiв i майна.
6.8 Церква, як суб’єкт цивiльного права, своїм майном вiдповiдає по своїх зобов’язаннях i не вiдповiдає по зобов’язаннях iнших юридичних осіб, що структурно входять до Церкви або дiють при Церквi, як громадськi органiзацiї i мають свої власнi Статути.
6.8.1 Церква своїм майном не вiдповiдає по зобов’язаннях своїх засновників, а засновники Церкви не вiдповiдають по зобов’язаннях Церкви.
6.8.2 На майно культового призначення, що належить Церквi, не може бути накладене стягнення по претензiях кредиторiв.
6.9 Добровiльнi пожертви та iншi доброчинливи внески на користь Церкви, вiдповiдно до чинного законодавства, не оподатковуються.
6.10 Змiни i доповненя до Статуту приймаються на Членських зборах Церкви, їх реєстрацiя здiйснюється в тому ж порядку i в тi ж строки, що i реєстрацiя Статуту.

 

Розділ 7. Припинення діяльності Церкви.

7.1 Припинення діяльності Церкви здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації.
7.2 Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймається Членськими зборами Церкви.
7.3 Для виконання дій, пов’язанних з припиненням діяльності Церкви за рішенням Членських зборів, обирається комісія, яка діє у відповідності до чинного законодавства України.
7.4 Після припинення діяльності Церкви, майно, надане їй у користування державними, громадськими організаціями або громадянами, повертається його власнику. Майно та кошти Церкви, що лишаються після ліквідації та виплати заборгованостей, передаються іншій релігійній організації євангельского віросповідання.
7.5 У випадку самолiквiдацiї Церкви за рiшенням Членських зборiв, рухоме i нерухоме майно, пiсля виплати боргiв, передається іншій євангельскій церкві.
Даний Статут прийнято на зiбраннi громадян України від 16 жовтня 2010 року — Протокол № 1.